Light rain

8°C

Kołobrzeg

22 lutego 2024    |    Imieniny: Marta, Małgorzata, Piotr
22 lutego 2024    
    Imieniny: Marta, Małgorzata, Piotr

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

Gmina Gościno poszukuje inspektora ds. budownictwa i inwestycji

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ GOŚCINA OGŁASZA  NABÓR  KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
inspektor ds. budownictwa i inwestycji

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI   -  Urząd  Miejski w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno
                                                   
      
DOTYCZY ZATRUDNIENIA NA STANOWISKO:
1.    inspektor ds. budownictwa i inwestycji
2.    stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy - 1/1 etatu
3.    warunki wynagradzania zgodnie z Regulaminem wynagradzania obowiązującym  u pracodawcy

I. WYMAGANIA: niezbędne, które kandydat winien spełnić:
1.    zostały określone w art. 6 ust. 1 i 3  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych pracownikiem samorządowym a ponadto:
a)    posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne przepisy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
b)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)    nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi, gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu  terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,
d)    brak orzeczenia kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
e)    posiada nieposzlakowaną opinię,
f)    stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym
2. wykształcenie, co najmniej średnie techniczne/kierunkowe, pozwalające na prowadzenie spraw w zakresie określonym w pkt III ogłoszenie oraz co najmniej 5 letni staż pracy na porównywalnym stanowisku lub wykształcenie wyższe, kierunkowe (budownictwo ogólne i/lub drogowe), pozwalające na prowadzenie spraw w zakresie określonym w pkt III ogłoszenie oraz co najmniej 3 letni staż pracy. Do wymaganych, ww. lat pracy, pracodawca zaliczy okres wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku na które prowadzony jest nabór.

II. WYMAGANIA DODATKOWE  
1.    znajomość przepisów: ustawy Prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych a także rozporządzeń do ww. ustaw,  
2.    dodatkowo punktowane uprawnienia/umiejętność: uprawnienie budowlane do kierowania robotami ogólnobudowlanymi i/lub drogowymi,
3.    umiejętność obsługi komputera,
4.    umiejętność pracy na systemie RODOS.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.    przygotowanie inwestycji do realizacji, w szczególności:
a)    przygotowanie kompleksowej dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do rozpoczęcia realizacji i odbioru inwestycji
b)    opracowywanie harmonogramów rzeczowo - finansowych robót budowlanych,
c)    sporządzanie przedmiarów robót oraz kosztorysów,
d)    koordynacja realizacji inwestycji gminnych oraz remontów obiektów, w tym prowadzenie dokumentacji technicznej, udział w odbiorach budowlanych, weryfikacja rachunków i faktur złożonych przez wykonawców robót
2.    udział w procesie przygotowania postępowań przetargowych oraz zapytań ofertowych,
3.    prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem gminnego zasobu budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej,
4.    wydawanie decyzji dotyczących warunków zabudowy oraz zaświadczeń ze Studium Uwarunkowań,
5.    wydawanie wypisów z Planu Zagospodarowania

IV. WYMAGANE  DOKUMENTY
1.    List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.
2.    Życiorys zawodowy z opisem przebiegu praktyk zawodowych (druk do pobrania – kwestionariusz osobowy).
3.    Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, uprawnienia i umiejętności.
4.    Kserokopie świadectw pracy i/lub poświadczenie prowadzonej działalności gospodarczej.
5.    Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego) – druk do pobrania
6.    Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (druk do pobrania)
7.    Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (druk do pobrania).

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi - mniej niż 6%.
Zapraszamy kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością.

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Wymiar czasu pracy - 1 etat
Praca:
- w pomieszczeniu biurowym (parter, piętro, brak windy)
- w zespole
- przy sztucznym oświetleniu
wymagająca:
- wymuszonej pozycji ciała
- szczególnej koncentracji
- obsługi komputera i programów komputerowych
- obsługi urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, fax)
- wyjazdów w delegację oraz na teren całej gminy
- dobrej ostrości wzroku
- częstego kontaktu z ludźmi
- przemieszczanie się pomiędzy pomieszczeniami i budynkami urzędu

VII. Sposób powiadamiania kandydatów o terminie przeprowadzenia naboru:
O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne (po formalnej weryfikacji złożonych aplikacji) kandydat zostanie zawiadomiony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII.    Termin składania ofert: do dnia 30.10.2023 roku do godz. 15:00
Miejsce składania ofert :
Urząd Miejski w Gościnie, pok. nr 7  
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno                           

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, pocztą elektroniczną na adres skrzynkę e-PUAP w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. budownictwa i inwestycji".

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gościna
Marian Sieradzki

reklama

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama